Learn sports in Chinese – Lesson 11 Yùn dóng 运动  Sports   Qí mǎ 骑马 horse riding Bǎn qiú 板球 cricket Wǎng  qiú 网球 tennis Zú  qiú 足球 soccer